Die Afrikaanse Protestantse Akademie NPC
Welkom gebruiker. Kies 'n soekopsie vanuit die lys hierbo. Vul die navraag in die 'soek' blok in en kies 'Go'.

Soek gerus deur ons Biblioteek of kontak ons by: biblioteek@apa.ac.za


Die BIBLIOTEEK (FAH VAN STADEN BIBLIOTEEK) is uitstekend toegerus met boeke, tydskrifte en ander publikasies vir Teologiese vakke, Sielkunde, Opvoedkunde en vir die volgende: Afrikaans, Bybelkunde, Duits, Frans, Engels, Filosofie, Geskiedenis, Grieks, Hebreeus, Aramees, Latyn, Opvoedkunde, Sielkunde, Sosiologie, Kriminologie, Maatskaplike werk, Volkekunde en publikasies oor Ekonomie, Publieke Administrasie, Staatsleer, Politieke wetenskappe, Landbou en vele meer.

Reeds gedurende 1988 is boeke op klein skaal as skenkings ontvang. Veral teologiese boeke is onder andere van predikante van die Ned. Geref. Kerk ontvang en in die FAH van Staden biblioteek opgeneem. Die eerste noemenswaardige aankope was toe ongeveer honderd boeke aangekoop is uit die boedels van dr. ZB Loots en ds. PHJ Swart.

Sekere skenkings het gevolg waaroor die APA besonder dankbaar was. Die resultaat was dat die APA in die "Oppersaal" op die eerste verdieping van die Teologiese Skoolgebou muurrakke ingebou het vir berging.

'n Aanbod van prof. AH van Zyl, emeritus van UP, om sy biblioteek van 3000 plus boeke aan te koop is kort hierna aanvaar. Die boekery bevat sekere Ou-Testamentiese werke, wat volgens prof. Van Zyl in geen biblioteek van Suid-Afrika te vind is nie.

Later is die boekery van ds. PA van Zyl, ook 'n Ou Testamentikus aangekoop. Ds. JA Kriel het vervolgens sy boekery geskenk en is ook die boekery van dr.Bloem van die NH Kerk as geskenk ontvang.

Groter en kleiner skenkings is deur die jare ontvang, wat 'n aansienlike lys uitmaak, te veel om te tabuleer waarvan sommige soos díe van dr. E Friis, prof. JC Lombard (veral proefskrifte), ds. J Vrey, ds. JH van der Walt groot hoeveelhede was. Daarbenewens is veral vir die BA-vakke ontvang van dr. HJ Smith (veral kosbare Sosiologiewerke), prof. Heyberg, prof. JGW du Plessis en ander. Die boekery van prof. Castelyn, 'n duisend plus met 'n hoeveelheid proefskrifte, is aangekoop.

Die afgelope jare is veral boeke aangekoop vir Afrikaans, Sielkunde, Opvoedkunde, Grieks, Hebreeus, Ou Testament en Praktiese Teologie.

Spesiale vermelding verdien die feit dat die biblioteek bekend geword het buite die teologiese geledere en die belangstelling en simpatie ontvang het van reeds nie minder as vier afgetrede teologiese professore van Unisa nie, te wete proff. JJ Burden, CJ Botha, J Robberts en Joan Annandale-Potgieter, wat hulle boekerye geskenk het en geen vergoeding wou gehad het nie. Van die laasgenoemde twee is ook 'n groot hoeveelheid navorsingsmateriaal ontvang.

Gedurende 1996 is 'n voorstel by die Kuratorium ingedien dat die biblioteek na prof. Van Staden vernoem moes word aangesien hy die biblioteek opgebou en georden het in sy private tyd.

Intussen is die FAH van Staden biblioteek aangevul met duisende boeke en is vandag die trotse eienaar van meer as 120 000 boeke oor die hele spektrum van die Geesteswetenskappe en Teologie.

Studente het ook toegang tot ander Suid-Afrikaanse Universiteite se aanlyn biblioteke en Internasionale Biblioteke asook 'n reeks elektroniese bronne en navorsing.

Log in to your account: